QLS Systems sp. z o.o. informuje, że:

 1. administratorem podanych danych osobowych, jest QLS Systems sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 31-236, ul. Felińskiego 51, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000465487, NIP 7343519656, REGON 122828322, kapitał zakładowy 5.000 PLN w całości wpłacony („QLS"); email: kontakt@qls.com.pl;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez e-mail: iod@qls.com.pl;
 3. podane dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia należytego wykonania świadczeń QLS;
 4. dane przetwarzane są na podstawie zgody podmiotu danych lub administratora danych (art. 6 ust. 1 lit a-b RODO), oraz w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego udokumentowania zdarzeń gospodarczych niosących ze sobą skutki prawne (art. 6 ust. 1 lit c i f RODO),
 5. odbiorcą przekazanych danych osobowych będzie QLS;
 6. dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez QLS oraz do prawidłowego prowadzenia rozliczeń z nimi związanych w tym w szczególności rozliczeń podatkowych. Administrator zwraca uwagę, że w związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rozliczania podatków, okres ten może wynieść do 10 lat;
 7. podmiot danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO ), podmiot danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. podmiot danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź innego organu wskazanego do nadzoru - w związku z przetwarzaniem jego danych przez QLS;
 10. podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia QLS świadczenie usług.
 11. QLS nie podejmuje działań zmierzających do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.