QLS Systems sp. z o.o. informuje, że:

  1. administratorem podanych danych osobowych, jest QLS Systems sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 31-236, ul. Felińskiego 51, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000465487, NIP 7343519656, REGON 122828322, kapitał zakładowy 5.000 PLN w całości wpłacony („QLS”); email: kontakt@qls.com.pl;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez e-mail: iod@qls.com.pl;
  3. podane dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia należytego wykonania świadczeń QLS;
  4. dane przetwarzane są na podstawie zgody podmiotu danych lub administratora danych (art. 6 ust. 1 lit a-b RODO), oraz w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego udokumentowania zdarzeń gospodarczych niosących ze sobą skutki prawne (art. 6 ust. 1 lit c i f RODO),
  5. odbiorcą przekazanych danych osobowych będzie QLS;
  6. dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez QLS oraz do prawidłowego prowadzenia rozliczeń z nimi związanych w tym w szczególności rozliczeń podatkowych. Administrator zwraca uwagę, że w związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rozliczania podatków, okres ten może wynieść do 10 lat;
  7. podmiot danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO ), podmiot danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. podmiot danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź innego organu wskazanego do nadzoru – w związku z przetwarzaniem jego danych przez QLS;
  10. podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia QLS świadczenie usług.