Regulamin

§ 1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu oraz Aplikacji, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu oraz Aplikacji, wymagania techniczne wiążące się z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji, jak też prawa i obowiązki Usługodawcy.
 2. Regulamin sporządzony został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”.
 3. Podstawą ustalenia praw i obowiązków Usługodawcy oraz Użytkownika jest Umowa, a w zakresie nią nieuregulowanym – Regulamin. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy Umowy.
 4. Niezależnie od postanowień Umowy oraz Regulaminu, Użytkownik lub Gość zobowiązani są do stosowania się do informacji i komunikatów wysyłanych przez Usługodawcę, jeśli dotyczą one zasad technicznych, bezpieczeństwa lub zapewnienia prawidłowości lub sprawności korzystania z Serwisu oraz Aplikacji.
 5. Serwis oraz Aplikacje przeznaczone są do korzystania przez Użytkowników lub Gości profesjonalnych, tj. takich którzy nie są konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz aktów prawnych, które do tej definicji się odnoszą.
 6. Ze względu na fakt, iż Aplikacje odnoszą się do danych finansowych, są one przeznaczone do korzystania przez Użytkowników lub Gości będących rezydentami Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Usługodawca świadcząc usługi za pomocą Serwisu oraz Aplikacji przyjmuje, że:
  a) Użytkownicy lub Goście działają w sposób zgodny z prawem;
  b) Użytkownicy lub Goście wykorzystują Serwis oraz Aplikacje w sposób zgodny z ich celem i przeznaczeniem;
  c) Użytkownicy lub Goście składają rzetelne i prawdziwe oświadczenia i zapewnienia, jak również przekazują rzetelne i prawdziwe informacje;
  d) w wypadku dezaktualizacji lub następczej nieprawdziwości podanych przez Użytkowników lub Gości informacji lub danych, dokonają oni ich niezwłocznej aktualizacji lub poprawy, nie później jednak niż w terminie 5 dni od zaistnienia okoliczności skutkującej dezaktualizacją lub niezgodnością z prawdą danej treści;
  e) Użytkownicy lub Goście zapoznali się z treścią Umowy, Regulaminu oraz kierowanych do nich komunikatów lub informacji i działają w oparciu o wszystkie z wymienionych oraz w sposób zgodny z ich treścią i postanowieniami.

§ 2
[Definicje]

Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

 1. „Aplikacja” – aplikacja informatyczna, dostępna z wykorzystaniem Systemu na zasadach zdalnego udostępniania poprzez sieć Internet w modelu Software as a Service (SaaS), posiadająca swoiste cechy, funkcjonalności lub służąca do określonego celu. Aplikacje są zlokalizowane na serwerach udostępnianych przez Licencjodawcę;
 2. „Gość” – osoba, która ma możliwość testowego korzystania z Systemu oraz Aplikacji bez zawarcia Umowy, przez okres do 7 dni kalendarzowych.
 3. „Konto” – indywidualne konto prowadzone przez Usługodawcę dla Użytkownika („Konto Użytkownika”) lub Gościa („Konto Gościa”), pod indywidualnym loginem, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika.
 4. „Opłata Licencyjna” – wynagrodzenie płatne Usługodawcy przez Użytkownika za korzystanie z Aplikacji.
 5. „System” – system informatyczny umożliwiający dostęp do Aplikacji, dostępny na zasadach zdalnego udostępniania poprzez sieć Internet w modelu Software as a Service (SaaS). System jest zlokalizowany na serwerach udostępnianych przez Licencjodawcę;
 6. „Umowa” – umowa licencyjna zawarta między Usługodawcą, jako licencjodawcą, a Użytkownikiem, jako licencjobiorcą, której warunki określone są pod adresem:
  https://www.qls.com.pl/application/settings/contract
 7. „Usługodawca” – spółka pod firmą QLS Systems sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Felińskiego 51, 31-236 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000465487, posiadająca nr NIP: 7343519656 oraz nr REGON: 122828322, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 PLNw całości wniesionym.
 8. „Użytkownik” – osoba, która uzyskała dostęp do Systemu oraz Aplikacji na podstawie Umowy, korzystająca z Systemu oraz Aplikacji po zalogowaniu się na Konto.

§ 3
[Zakres dostępu do Systemu i Aplikacji]

 1. Z Systemu oraz Aplikacji mogą korzystać zarówno Użytkownicy, jak też Goście, z tym, że zakres korzystania z Systemu oraz Aplikacji przez Gości:
  a) jest ograniczony czasowo do 7 dni kalendarzowych od dnia zarejestrowania Konta przez Usługodawcę;
  b) może być ograniczony, w inny niż wskazany w lit. „a” sposób, w szczególności mogą oni nie mieć dostępu do części z zasobów lub funkcjonalności Systemu lub Aplikacji.
 2. Gość dokonując rejestracji przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w wypadku, gdyby po upływie wskazanego w ust. 1 lit. „a” okresu nie zawarł z Usługodawcą Umowy, wszelkie z wprowadzonych przezeń do Systemu oraz Aplikacji danych lub innych treści mogą być z niej przez Usługodawcę usunięte w dowolnym czasie, bez konieczności dokonywania przez Usługodawcę odrębnego zawiadomienia o tym fakcie. Jednocześnie Usługodawca informuje, że przetrzymuje następujące dane we wskazanych poniżej okresach czasu:
  • dane Użytkownika lub Gościa zgromadzone w komunikacji mailowej – przez okres do 10 lat;
  • dane Użytkownika (generujące skutki podatkowe) takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail – przez okres do 10 lat;
  • dane Gościa (nie generujące skutków podatkowych) takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, Dzienniki serwerów oraz protokoły aktywności, o których mowa w Polityce prywatności – przez okres do 2 lat.
 3. Rejestracja, o której mowa w ust. 1 lit. „a” może również nastąpić poprzez przeprowadzenie następującej procedury:
  a) wypełnienie przez osobę zamierzającą uzyskać status Gościa formularza dostępnego pod adresem: https://www.qls.com.pl/rejestruj/
  b) po wypełnieniu wszelkich z oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza, o którym mowa pod lit. „a” oraz zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności, dane wprowadzone przez osobę zamierzającą uzyskać status Gościa przekazywane są do Usługodawcy, który dokonuje weryfikacji ich zgodności z danymi dostępnymi w powszechnie dostępnych w wersji on-line urzędowych bazach danych (bazie CEIDG lub bazie KRS);
  c) w wypadku stwierdzenia zgodności danych wprowadzonych do formularza, o którym mowa pod lit. „a”, z danymi znajdującymi się w dostępnych w wersji on-line urzędowych bazach danych, o których mowa pod lit. „b”, Usługodawca zakłada Konto, a dana osoba uzyskuje status Gościa;
  d) w wypadku stwierdzenia niezgodności danych wprowadzonych do formularza, o którym mowa pod lit. „a” z danymi znajdującymi się w dostępnych w wersji on-line urzędowych bazach danych, o których mowa pod lit. „b”, Usługodawca wysyła do osoby zamierzającej uzyskać status Gościa, na podany przez nią w formularzu adres e-mail, wiadomość z prośbą o usunięcie niezgodności w wyznaczonym terminie. W wypadku usunięcia niezgodności w wyznaczonym terminie, co weryfikowane jest w sposób wskazany pod lit. „b”, Usługodawca zakłada Konto, a dana osoba uzyskuje status Gościa. W wypadku braku odpowiedzi albo nie usunięcia niezgodności w wyznaczonym terminie, co weryfikowane jest w sposób wskazany pod lit. „b”, Usługodawca usuwa dane przekazane mu przez osobę zamierzającą uzyskać status Gościa za pomocą formularza, o którym mowa pod lit. „a”. Jednocześnie Usługodawca informuje, że przetrzymuje dane Gościa takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail – przez okres do 2 lat.
 4. Zgodnie z par. 18 ust. 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, że w celu świadczenia usług w ramach Systemu niezbędne jest zbieranie danych Użytkowników dotyczących:
  a) prowadzonej działalności gospodarczej lub pracodawcy w branży pośrednictwa finansowego (np. nazwa podmiotu, NIP),
  b) służbowych środków komunikacji na odległość (np. adres e-mail, numer telefonu komórkowego).

§ 4
[Zasady techniczne korzystania z Systemu oraz Aplikacji]

 1. Korzystając z Systemu oraz z Aplikacji Użytkownicy oraz Goście winni wykorzystywać je w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkowników lub Gości jakichkolwiek działań lub dopuszczanie się przez nich jakichkolwiek zaniechań, które mogłyby naruszyć lub ograniczyć prawidłowe lub sprawne funkcjonowanie Systemu lub którejkolwiek z Aplikacji, doprowadzić do ich nadmiernego obciążenia lub przeciążania, czy też w inny sposób zakłócać prawidłowe lub sprawne funkcjonowanie Systemu lub którejkolwiek z Aplikacji.
 3. Zakazane jest wprowadzanie lub umożliwienie wprowadzania do Systemu lub którejkolwiek z Aplikacji jakichkolwiek szkodliwych elementów, w tym oprogramowania lub kodów źródłowych, w szczególności zaś wirusów komputerowych, tzw. Trojanów lub keyllogerów, czy też oprogramowania służącego rozsyłaniu niezamówionych przez odbiorców informacji (SPAM).
 4. W razie gdyby okazało się to konieczne lub celowe dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu lub Aplikacji, Usługodawca może przesyłać Użytkownikom lub Gościom informacje lub komunikaty o charakterze technicznym lub proceduralnym, nie mających charakteru informacji handlowych w rozumieniu Ustawy.
 5. W razie gdyby okazało się to konieczne lub celowe, Usługodawca jest uprawniony do prowadzenia prac technicznych lub konserwacyjnych w zakresie Systemu lub Aplikacji, w tym również takich, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub wyłączenie funkcjonowania Systemu lub dowolnej Aplikacji lub pewnych z ich elementów lub funkcjonalności, jak też uniemożliwiać albo ograniczać dostęp do treści zgromadzonych w Systemie lub Aplikacjach.
 6. Do korzystania z Systemu oraz Aplikacji niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych. Urządzenie podłączone do Internetu posiadające aktualną wersję jednej z przeglądarek:
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Safari
  • Chrome

  Mając na uwadze ciągłe zmiany w oprogramowaniu dostarczanym przez osoby trzecie, Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian wymagań technicznych niewpływających na zakres możliwości korzystania z Systemu oraz Aplikacji, w szczególności zmiany polegającej na aktualizacji wersji przeglądarek niezbędnych do prawidłowego działania Systemu oraz Aplikacji. Aktualizacja taka nie stanowi zmiany Regulaminu.

 7. Usługodawca nie udostępnia urządzeń lub oprogramowania, które może być konieczne dla prawidłowego korzystania z Systemu oraz z Aplikacji. W wypadku korzystania z Systemu lub z Aplikacji przez Użytkownika lub Gościa z wykorzystaniem oprogramowania lub urządzeń niespełniających opisanych w Regulaminie wymagań technicznych, w ich działaniu mogą wystąpić nieprawidłowości lub inne niedogodności techniczne, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika lub Gościa środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem korzystania z Systemu oraz z Aplikacji ponosi – odpowiednio – Użytkownik lub Gość.
 9. Usługodawca nie dokonuje przeszkolenia Użytkowników i Gości w zakresie korzystania z Systemu lub z Aplikacji, w tym ich poszczególnych elementów lub funkcjonalności, wobec czego Użytkownik lub Gość jest obowiązany zapoznać się z zasadami jej działania we własnym zakresie.
 10. Dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Systemu oraz z Aplikacji możliwy jest pod adresem: https://www.qls.com.pl/zagrozenia.
 11. Dostęp do aktualnej informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca lub Gość możliwy jest pod adresem: https://www.qls.com.pl/polityka-prywatnosci/

§ 5
[Zakaz podejmowania działań lub zaniechań sprzecznych z prawem]

 1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Użytkownicy oraz Goście zobowiązani są do niepodejmowania jakichkolwiek działań, jak też do niedopuszczania się jakichkolwiek zaniechań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W szczególności zakazane jest:
  a) wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Systemu lub którejkolwiek z Aplikacji jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem lub mogących naruszać prawo;
  b) wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Systemu lub którejkolwiek z Aplikacji jakichkolwiek treści naruszających prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  c) wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Systemu lub którejkolwiek z Aplikacji jakichkolwiek treści naruszających prawnie chronione tajemnice jakichkolwiek osób trzecich, w tym w szczególności ich tajemnicę przedsiębiorstwa;
  d) wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Systemu lub którejkolwiek z Aplikacji jakichkolwiek treści pozyskanych przez Użytkownika lub Gościa w sposób sprzeczny z prawem;
 3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu zakazane jest również wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Systemu lub którejkolwiek z Aplikacji:
  a) jakichkolwiek treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętym systemem wartości, w szczególności dotyczących jakichkolwiek osób treści ośmieszających, dyskredytujących, mogących uwłaczać ich godności, czy też podważać posiadaną pozycję rynkową;
  b) jakichkolwiek treści zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków lub innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe.

§ 6
[Sankcje za naruszenie zasad korzystania z Systemu lub Aplikacji]

 1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu lub Umowy, jak również możliwości zastosowania innych środków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w wypadku naruszenia przez Użytkownika lub Gościa zasad korzystania z Systemu lub którejkolwiek z Aplikacji, w szczególności zaś tych, o których mowa w § 4 oraz § 5, Usługodawca jest uprawniony – bez konieczności odrębnego informowania Użytkownika lub Gościa, jak też wzywania go do samodzielnego usunięcia naruszeń – do dokonania usunięcia z Systemu lub Aplikacji treści niedozwolonych, które Użytkownik lub Gość wprowadził lub umożliwił ich wprowadzenie.
 2. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiarygodnej informacji o dopuszczeniu się łamania przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub Regulaminu, niezależnie od możliwości zastosowania innych środków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Umowy lub Regulaminu, Usługodawca będzie uprawniony do:
  a) zablokowania Użytkownikowi dostępu do Systemu lub którejkolwiek z Aplikacji;
  b) usunięcia Konta Użytkownika;
  c) odmowy utworzenia kolejnego Konta tego Użytkownika.
 3. Postanowienie ust. 2 lit. „a” stosuje się odpowiednio w przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiarygodnej informacji o dopuszczeniu się przez Gościa łamania przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub Regulaminu.
 4. W przypadku zastosowania uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika lub Gościa przesyłając mu stosowne informacje na podany adres e-mail w terminie 3 dni od zaistnienia takich okoliczności.

§ 7
[Usługi świadczone za pośrednictwem Systemu oraz Aplikacji]

 1. System pełni wyłącznie rolę informatycznej infrastruktury umożliwiającej Użytkownikom lub Gościom korzystanie z Aplikacji zgodnie z ich przeznaczeniem, wobec czego samodzielnie nie posiada cech lub funkcjonalności jakie posiadają poszczególne z dostępnych za jego pomocą Aplikacji. Za pośrednictwem Systemu świadczona jest usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikom oraz Gościom dostępu do Aplikacji, które aktualnie znajdują się w ofercie Usługodawcy oraz usługi towarzyszące takie jak:
  a) CRM – system zarządzania klientami
  b) System do wystawiania faktur.
 2. Za pośrednictwem Aplikacji Usługodawca świadczy usługi umożliwiające Użytkownikom lub Gościom dokonywanie porównań wybranych ofert pożyczkowych lub kredytowych wybranych banków z tym, że poszczególne z Aplikacji dają dostęp wyłącznie do określonego rodzaju ofert (np. hipotecznych, firmowych, gotówkowych itp.). Dodatkowo Usługodawca świadczy usługi umożliwiające Użytkownikom lub Gościom kompletowanie i wypełnianie dokumentacji związanej z procesem pozyskania finansowania.
 3. W celu skorzystania z usług opisanych w ust. 1 oraz ust. 2, Użytkownik lub Gość zobowiązany jest do zalogowania się na Konto udostępnione mu przez Usługodawcę. Po zalogowaniu należy dokonać zmiany hasła dostępowego zgodnie z wyświetlaną na bieżąco instrukcją. W dalszej kolejności Użytkownik bądź Gość może korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Systemie oraz Aplikacjach, do których przysługuje mu prawo dostępu, między innymi generować oferty, dodawać Klientów oraz zapamiętywać wygenerowane profile. W celu zapoznania się szczegółowo z wszystkimi funkcjonalnościami Systemu oraz Aplikacji, Użytkownik może uaktywnić pomoc wciskając przycisk z symbolem znaku zapytania umieszczony w Menu głównym Systemu.
 4. W ramach usługi towarzyszącej – Systemu do wystawiania faktur, Usługodawca świadczył będzie usługę bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), tj. na rzecz każdego posiadacza konta w Systemie QLS, niezależnie od tego czy jest Użytkownikiem czy korzystającym zgłoszonym przez Użytkownika („Korzystający”), wobec czego wówczas gdyby (i) osoba ta udzieliła Usługodawcy zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, a (ii) w razie rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem – wyraziła chęć na zawarcie Umowy z Usługodawcą jako Użytkownik, Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia danych osobowych Korzystającego z konta Korzystającego w ramach subskrypcji Użytkownika, który zgłosił Korzystającego, do konta Korzystającego, do którego uzyska subskrypcję jako Użytkownik.

§ 8
[Zawieranie i rozwiązywanie Umów]

 1. Z chwilą oznaczenia przez Gościa w ramach swego Konta Gościa opcji „Podpisuję umowę”, pomiędzy Usługodawcą a danym Gościem (który staje się wówczas Użytkownikiem) zawierana jest umowa licencyjna na korzystanie z Systemu oraz Aplikacji na warunkach określonych w Umowie, z mocy której dany Użytkownik uzyskuje, jako licencjobiorca, możliwość korzystania z Systemu i Aplikacji za wynagrodzeniem oraz na pozostałych warunkach określonych Umową.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu wysłanego na adres e-mail:
  a) w wypadku wypowiedzenia składanego przez Usługodawcę – na adres e-mail Użytkownika podany przezeń jako adres do kontaktu w ramach Konta Użytkownika;
  b) w wypadku wypowiedzenia składanego przez Użytkownika – na adres kontakt@qls.com.pl.
 3. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. W przypadku opóźnienia albo zwłoki w zapłacie Opłaty Licencyjnej przekraczającego 21 dni w stosunku do określonego Umową terminu płatności, Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Poza sytuacją określoną w ust. 4, Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:
  a) System lub którakolwiek z Aplikacji wykorzystywane są niezgodnie z przeznaczeniem;
  b) System lub którakolwiek z Aplikacji wykorzystywane są do działań niezgodnych z prawem lub działań na szkodę Usługodawcy;
  c) Użytkownik umożliwi, w tym również przez swoje zaniechanie, korzystanie z Systemu lub dowolnej z Aplikacji przez osoby nieupoważnione bez zgody Usługodawcy;
  d) Użytkownik przetwarza w Systemie lub Aplikacji dane osobowe z naruszeniem zasad określonych Umową, w tym, z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 6. Zgodnie z Umową, z chwilą jej rozwiązania wszelkie dane lub informacje wprowadzone przez Użytkownika lub przez Gościa do bazy Systemu lub Aplikacji zostaną przez Usługodawcę niezwłocznie zniszczone oraz usunięte ze wszelkich nośników. Usługodawca wyjaśnia, że nie prowadzi oddzielnego backupu danych powierzonych mu przez Użytkownika lub Gościa, w związku z czym dane te usuwane będą wraz z usunięciem całego backupu systemu, co następuje automatycznie po okresie 7 dni licząc od dnia usunięcia danych z Systemu QLS.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę, wszelkie prawa do korzystania z Systemu oraz Aplikacji wygasają z chwilą doręczenia Użytkownikowi oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

§ 9
[Konto]

 1. Konto Użytkownika lub Gościa ma charakter indywidualny, co w szczególności oznacza, że nie może być ono przekazane jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy.
 2. W razie umożliwienia przez Użytkownika dostępu do jego Konta osobom trzecim, zwłaszcza poprzez udostępnienie loginu i hasła do Konta lub nienależyte zabezpieczenie loginu i hasła przed dostępem osób trzecich, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób trzecich, jak za działania lub zaniechania własne. Dodatkowo, w takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie doznane z tego tytułu przez Użytkownika szkody.
 3. Na zasadach określonych w Umowie dopuszczalne jest umożliwienie kilku Użytkownikom dostępu do jednego Konta lub korzystania z jednego Konta. Dostęp do Konta przez każdego z Użytkowników możliwy jest wyłącznie:
  a) w zakresie nadanym przez Administratora zgodnie z Umową;
  b) z wykorzystaniem indywidualnych danych dostępowych każdego z Użytkowników, co oznacza w szczególności że nie jest dopuszczalne korzystanie z Konta przez jednego Użytkownika z wykorzystaniem danych dostępowych innego Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega, że w razie jednoczesnego dostępu do jednego Konta przez więcej niż jednego Użytkownika w tym samym czasie może dochodzić do równoczesnego nadpisywania przez każdego z nich danych, co skutkować może utratą lub zmianą danych wprowadzonych przez niektórych z nich.

§ 10
[Zgłaszanie naruszeń]

 1. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek treści zamieszczone przez Użytkowników lub Gości w Systemie lub w którejkolwiek z Aplikacji naruszają (i) przepisy prawa powszechnie obowiązującego, (ii) dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, (iii) Regulamin lub szkodzą w inny sposób prawidłowemu lub sprawnemu działaniu Systemu lub Aplikacji, każdy Użytkownik lub Gość może dokonać zgłoszenia tego faktu Usługodawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@qls.com.pl lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza zamieszczonego w Systemie https://www.qls.com.pl/kontakt/

§ 11
[Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań spoczywających na nim z mocy Umowy, wyłącznie w przypadku, gdy jego działanie albo zaniechanie ma charakter zawiniony i umyślny.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty i nie obejmuje utraconych korzyści.

§ 12
[Postępowanie reklamacyjne]

 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę zobowiązań spoczywających na nim z mocy Umowy, Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji nastąpić może:
  a) w formie pisemnej, przesłanej na adres siedziby Usługodawcy;
  b) w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@qls.com.pl.
 3. Reklamacja zawierać winna co najmniej:
  a) zgodne z danymi określonymi w Umowie dane umożliwiające identyfikację Użytkownika;
  b) powód zgłaszanej reklamacji, w tym opis zgłaszanych uwag lub zastrzeżeń;
  c) podanie adresu poczty elektronicznej, na który skierowana ma być odpowiedź na reklamację;
  d) w wypadku reklamacji składanych w sposób wskazany w ust. 2 lit. „b” – podanie w tytule wiadomości e-mali słowa „reklamacja” lub o analogicznym znaczeniu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W razie, gdyby do rozpatrzenia reklamacji konieczne było uzyskanie – od zgłaszającego ją lub osoby trzeciej – dodatkowych informacji lub wyjaśnień, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym liczy się począwszy od dnia uzyskania ostatniej z takich dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

§ 13
[Prawo właściwe]

 1. Do oceny stosunku prawnego wynikającego z Regulaminu stosować należy prawo polskie.
 2. Wyłącza się stosowanie wiedeńskiej konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów.

§ 14
[Postanowienia końcowe]

 1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 3, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, iż zmiany Regulaminu zostały przez Użytkownika zaakceptowane i po upływie tego terminu stają się dla niego wiążące.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2018.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub funkcjonalności Systemu lub Aplikacji, bądź też zmiany lub rozszerzenia ich zakresu.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez wiadomość systemową ujawnioną przy jego pierwszym logowaniu do Systemu, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 5. W przypadku gdyby wprowadzone zmiany były niekorzystne dla Użytkownika, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ustępie 4.