Polityka Prywatności

Obowiązuje od dnia 10 maja 2013.*

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Systemu QLS oraz dostępnych z jego pomocą Aplikacji, oferowanego przez spółkę pod firmą QLS Systems sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Felińskiego 51 (kod pocztowy: 31-236), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465487, posiadająca numer NIP: 7343519656 oraz numer REGON: 122828322, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 PLN w całości wniesionym (dalej: QLS Systems).

Wszystkie określenia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane inaczej mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu.

Informacje gromadzone przez QLS Systems i sposoby ich wykorzystania

Informacje podawane przez Użytkownika lub Gościa:

 1. Podczas rejestracji Konta w Systemie Użytkownik lub Gość proszony jest o podanie danych osobowych. Dane podane przez Użytkownika lub Gościa QLS Systems może łączyć z informacjami z Systemu, Aplikacji lub innych produktów powiązanych w celu zwiększania przydatności usług i podnoszenia ich jakości. Dane osobowe Użytkowników lub Gości są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem z Systemu oraz Aplikacji, w szczególności w celu:
  • umożliwienia korzystania z Systemu oraz Aplikacji;
  • prowadzenia właściwej obsługi Użytkowników i Gości;
  • badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Systemu lub Aplikacji;
  • administrowania Systemem oraz Aplikacjami, poprawy ich funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;
  • przekazywania informacji związanych z Systemem oraz Aplikacją;
  • weryfikacji zgodności działań Gości oraz Użytkowników z postanowieniami Umowy, Regulaminu oraz z przepisami prawa.
 2. W Systemie oraz w Aplikacjach konieczne jest podawanie informacji o klientach Użytkownika lub Gościa, aby możliwe było odpowiednie korzystanie ze wszystkich jej funkcjonalności. Informacje te nie są wykorzystywane przez QLS Systems w celach marketingowych, ani nie są w żaden sposób rozpowszechniane na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności nie są przedmiotem odpłatnego zbycia. System umożliwia Użytkownikowi lub Gościowi archiwizowanie zgromadzonych informacji o klientach Użytkownika lub Gościa, aby Użytkownik lub Gość mógł korzystać z jednorazowo wpisanych informacji podczas kolejnych sesji użytkowania Systemu lub Aplikacji.
 3. QLS Systems zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji statystycznych (dalej: „Informacje statystyczne”) na podstawie informacji wprowadzanych przez Użytkowników lub Gości, które to informacje mogą służyć do tworzenia analiz, raportów, zestawień lub innych dokumentów. Informacje statystyczne nie pozwalają na identyfikację pojedynczych osób, ani nie umożliwiają zidentyfikowania podmiotu, którego dotyczą.

Dzienniki serwerów i Protokoły aktywności:

 1. Po uzyskaniu dostępu do Systemu serwery automatycznie rejestrują informacje o Użytkownikach lub Gościach. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub Konto.
 2. W celu ciągłego polepszania jakości usług, optymalizowania ergonomii Systemu oraz Aplikacji, odpowiedniego doboru zasobów obliczeniowych do aktualnych potrzeb Użytkowników i Gości, wykrycia aktywności Użytkowników lub Gości niezgodnych z – w wypadku Użytkowników – Umową lub Regulaminem oraz wsparcia i optymalizacji dystrybucji, System oraz Aplikacje generują „protokoły aktywności „, do których dostęp mają administratorzy Systemu oraz przedstawiciele QLS Systems. W protokołach tych gromadzone są następujące informacje: data i godzina; adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik lub Gość; nazwa aktywności (np. zalogowanie, wylogowanie, wygenerowanie oferty – bez podania parametrów wyszukiwania).
 3. Dzienniki serwerów oraz protokoły aktywności przechowywane będą przez QLS Systems przez okres 24 miesięcy.
 4. W przypadku wystąpienia błędu w Systemie lub którejkolwiek z Aplikacji zespół techniczny jest o nim automatycznie informowany. Na podstawie informacji o błędzie zespół techniczny nie może odtworzyć działania Użytkownika lub Gościa.
 5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika lub Gościa uwag merytorycznych za pomocą formularza umieszczonego w Systemie jego administrator otrzyma wraz ze zgłoszeniem możliwość odtworzenia stanu Systemu lub Aplikacji, w jakim znajdowały się one w momencie wysyłania przez Użytkownika lub Gościa zgłoszenia.
 6. Niniejszym Gość powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych klientów Gościa w celu umożliwienia Usługodawcy świadczenia na rzecz Gościa usługi wsparcia technicznego za pomocą funkcji „zgłoszeń przez chmurkę” zgodnie z ust. 4 powyżej.
 7. Gość oświadcza, że jest administratorem danych osobowych swoich klientów, przetwarzanych w Systemie QLS.
 8. W skład danych osobowych od Gościa wchodzą następujące dane klientów Gościa: dane identyfikacyjne, imiona, nazwiska, numery ewidencyjne typu PESEL, NIP, REGON, wiek, dane dokumentów tożsamości, miejsce urodzenia, obywatelstwo, narodowość, przy czym dane o narodowości albo obywatelstwie nie dotyczą danych ujawniających pochodzenie rasowe albo etniczne, stan cywilny, dane kontaktowe, adresy zameldowania, zamieszkania oraz do korespondencji, dane kontaktowe w tym nr. telefonu oraz adres e-mail, status zamieszkania, wykształcenie, określające sytuację majątkową, wykonywany zawód, stanowisko pracy, dane pracodawcy i dotyczące historii zatrudnienia w tym dane dotyczące wysokości dochodu, dane prowadzonej działalności gospodarczej, dane gospodarstwa domowego w tym koszty utrzymania, rodzaje i wartości elementów majątku oraz zobowiązań w tym dane dotyczące płaconych i otrzymywanych alimentów, przy czym dane o alimentach nie dotyczą danych o orzeczeniach sądowych, dane rachunków bankowych, wysokość kredytu, sposób wypłaty i spłaty kredytu, środki własne na inwestycję, wartość transakcji, cel transakcji, planowane zabezpieczenia.
 9. Na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy o Danych oraz art. 28 ust. 3 RODO Gość niniejszym powierza Usługodawcy przetwarzanie Danych Osobowych od Gościa dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 5.
 10. Usługodawca zobowiązuje się, że dane osobowe od Gościa przetwarzać będzie wyłącznie w imieniu Gościa i wyłącznie dla realizacji celu wskazanego w ust. 5, tj. zgodnie z zasadami oraz warunkami wynikającymi z Regulaminu, Polityki Prywatności oraz RODO i Ustawy o Danych.
 11. Usługodawca zobowiązuje się, że dane osobowe od Gościa będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i nie będą one przekazywane ani przesyłane, zarówno bezpośrednio, jak i w formie elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poza granice Unii Europejskiej bez wcześniejszej pisemnej zgody Gościa.
 12. Usługodawca nie ma prawa dokonywać zmiany treści danych osobowych od Gościa, poprawiać, wykorzystywać ich w celu własnym, udostępniać w jakikolwiek sposób lub pozwalać na udostępnianie podmiotowi trzeciemu – bez pisemnej zgody Gościa – chyba że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu bądź Polityki Prywatności, w tym dla realizacji celu wskazanego w ust. 5.
 13. Usługodawca nie jest uprawniony do decydowania o:
  1. zakresie danych osobowych od Gościa, podlegających przetwarzaniu;
  2. celach i środkach przetwarzania danych osobowych od Gościa;
  3. sposobie przetwarzania danych osobowych od Gościa.
 14. Usługodawca zobowiązuje się, że przy przetwarzaniu danych osobowych od Gościa stosować będzie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę tych danych w zakresie wynikającym z RODO, Ustawy o Danych oraz przepisów do nich wykonawczych, w szczególności zaś zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe od Gościa przed, przypadkowymi lub będącymi wynikiem naruszenia prawa:
  1. utratą;
  2. udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w szczególności gdy przetwarzanie danych zostaje dokonane w sieci internetowej;
  3. zabraniem przez osobę nieuprawnioną;
  4. kopiowaniem;
  5. uszkodzeniem;
  6. zmianą;
  7. zniszczeniem;
  8. fałszerstwem;
  9. innym nieuprawnionym wykorzystaniem, czy przetwarzaniem.
 15. Usługodawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania wynikające z RODO, Ustawy o Danych, w szczególności, iż zgodnie z art. 32 RODO oraz art. 31 ust. 2 Ustawy o Danych podjął środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 4 pkt 6) RODO oraz art. 36 – art. 39 Ustawy o Danych oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy o Danych, w zakresie których przestrzegania ponosi odpowiedzialność taką jak administrator danych.
 16. Usługodawca zobowiązany jest zapewnić, że dane osobowe od Gościa przetwarzane będą odrębnie od danych osobowych innych podmiotów (administratorów danych), które Usługodawca przetwarzać będzie w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
 17. Usługodawca oświadcza, że:
  1. osoby upoważnione przez Usługodawcę do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
  2. W miarę możliwości i w zakresie objętym odrębnymi ustaleniami, Usługodawca zobowiązuje się pomagać Gościowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO;
  3. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje Usługodawca zobowiązuje się pomagać Gościowi – w odrębnie uzgodnionym przez Strony zakresie – w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w szczególności Usługodawca zobowiązuje się przekazywać Gościowi informacje dotyczące stosowanych środków zabezpieczenia powierzonych danych osobowych, przypadków naruszenia ochrony danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania w związku z wykonywaniem Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których dane osobowe dotyczą, a nadto przeprowadzania oceny skutków zaistniałych naruszeń dla ochrony danych osobowych oraz wdrożenia zaleceń organu nadzorczego.
  4. Usługodawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie powierzone mu na mocy Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie. Usługodawca wyjaśnia, że nie prowadzi oddzielnego backupu danych powierzonych mu przez Gościa, w związku z czym dane te usuwane będą wraz z usunięciem całego backupu systemu, co następuje po okresie 7 dni licząc od dnia usunięcia danych z Systemu QLS.
  5. Na zasadach uzgodnionych odrębnie przez Strony, Gość lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny, który podpisze z Usługodawcą umowę o zachowaniu poufności według wzoru obowiązującego u Usługodawcy, ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Usługodawcę zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem lub dokonywania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Strony na 7 dni przed planowaną kontrolą. W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli, Gość przekaże Usługodawcy pełny raport z przeprowadzonej kontroli, wskazujący na wszelkie stwierdzone w jej trakcie nieprawidłowości i braki oraz sposoby ich usunięcia. Raport ten winien zawierać uzasadnienie dla zawartych w nim treści.

Dane wprowadzane do systemu teleinformacyjnego Użytkowników oraz Gości:

 1. Dla Państwa wygody Serwis qls.com.pl oraz System i Aplikacje używają plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować usługi do potrzeb Użytkowników i Gości. Cookies, czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.
 2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest QLS Systems. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika lub Gościa Aplikacji i odpowiednio wyświetlić stronę Aplikacji, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) udoskonalenia Systemu i Aplikacji, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika lub Gościa;
  c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy lub Goście korzystają z Systemu oraz Aplikacji, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Systemu oraz Aplikacji;
  d) utrzymania sesji Użytkownika lub Gościa (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik lub Gość nie musi na każdej podstronie Aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
  e) zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika lub Gościa, zarówno przez QLS Systems jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych QLS Systems;
  f) identyfikacji przeglądarki internetowej, przy pomocy której uzyskiwany jest dostęp do Systemu.
 5. W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
  a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Gościa do czasu wylogowania, opuszczenia Systemu, Aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach Aplikacji.
  b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Gościa przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Gościa i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika lub Gościa ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika lub Gościa.
  c) „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Systemu i Aplikacji oraz dostarczanie Użytkownikom lub Gościom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Gościa mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Aplikacji reklamodawców oraz partnerów.

Zarządzanie plikami cookies:

 1. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies.
 2. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub Gościa.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Systemu oraz Aplikacji. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/czym-wlasciwie-sa-pliki-cookies-ciasteczka-w-przegladarce.

Komunikacja z Użytkownikami i Gośćmi

QLS Systems może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do spółki, w tym również poprzez System lub Aplikacje, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać oferowane usługi.

QLS Systems zastrzega sobie prawo do przechowywania wyżej wymienionych danych w okresie do 10 lat.

Oprócz wyżej wymienionych celów QLS Systems może wykorzystywać zgromadzone informacje do:

ochrony praw i własności firmy QLS Systems oraz ochrony Użytkowników i Gości, korzystających z Systemu oraz Aplikacji.

Informacje pozyskane od Użytkownika lub Gościa mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika lub Gościa.

QLS Systems przetwarza dane osobowe na serwerach w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. QLS Systems nie przekazuje danych do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Ze względu na korzystanie z narzędzi oferowanych przez Google oraz Facebook informacje zawarte w logach dostępowych, w tym w szczególności: adres IP użytkownika, określenie rodzaju przeglądarki oraz systemu operacyjnego z jakiego korzysta, mogą być uzyskane przez Google Ireland Limited., Facebook Inc. i Facebook Ireland Ltd. QLS Systems informuje, że szczegółowe zasady polityki prywatności zamieszczone są odpowiednio pod adresem:

Ze względu na korzystanie z narzędzi zabezpieczenia serwerów informacje zawarte w logach dostępowych, w tym w szczególności: adres IP użytkownika, data i godzina połączenia z serwerem, adres URL będący przedmiotem zapytania, typ i wersja przeglądarki oraz referrer URL (adres strony źródłowej) mogą być uzyskane przez dogado GmbH. QLS informuje, że szczegółowe zasady polityki prywatności dogado zamieszczone są pod adresem: https://www.link11.com/en/privacy-policy/

Bezpieczeństwo informacji

QLS Systems stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników oraz Gości jest ograniczony i mają go tylko pracownicy i przedstawiciele QLS Systems, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w imieniu QLS Systems oraz podmioty, które prowadzą obsługę techniczną serwerów, na których dane są gromadzone. Osoby te są związane zobowiązaniami do zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegać mogą odpowiedzialności pracowniczej, cywilnej, a nawet karnej.

Prawa autorskie

Zarówno System jak też Aplikacje oraz ich poszczególne elementy, w tym: zdjęcia, grafiki, materiały pisemne, układ witryny itp. podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie przedmiotowych treści jakimkolwiek osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej, sporządzonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody QLS Systems jest zakazane.

Zasady przetwarzania danych

 1. Użytkownik ma możliwość gromadzenia i przetwarzania w Aplikacjach danych, w tym danych osobowych, swoich klientów. QLS Systems nie decyduje ani o celach ani o środkach przetwarzania danych osobowych w ramach Aplikacji, a jedynie udostępnia je Użytkownikom. QLS Systems nie jest również podmiotem, który przetwarza w ramach Aplikacji dane osobowe dla Użytkownika w oparciu o powierzenie, o którym mowa w art. 28 RODO oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Możliwość korzystania z Aplikacji mają wyłącznie Użytkownicy, którzy złożą oświadczenie potwierdzające, iż:
  a) przetwarzając w Aplikacjach dane osobowe będą stosować się do obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  b)nie będą przetwarzać w Aplikacjach danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1, Użytkownik wprowadza do poszczególnych Aplikacji za pomocą formularza („Formularz„) dostępnego po kliknięciu na odpowiedni przycisk umieszczony w widoku listy dokumentów odpowiedniej Aplikacji z linii System QLS. Po wprowadzeniu danych do Formularza zostaną one zapamiętane w ramach danej Aplikacji jedynie wówczas, gdy: (i) Użytkownik potwierdzi to przyciskiem „Zapisz dane” lub (ii) po dokonaniu zmiany w treści Formularza, o ile wiązało się to z załadowaniem go od początku („Dane Zapisane”).
 4. Dane wprowadzane do Formularza są w chwili ich wprowadzenia szyfrowane w ten sposób, że dostępne są jedynie dla osoby która poda wygenerowany przez Użytkownika kod („Kod Dostępu”). Kod Dostępu nie jest znany QLS Systems, jak również QLS Systems nie ma możliwości uzyskania dostępu do danych wprowadzonych do Formularza, ani Danych Zapisanych w inny sposób niż w ramach świadczenia na rzecz Licencjobiorcy usługi wsparcia technicznego za pomocą funkcji „zgłoszeń przez chmurkę”.
 5. Dane Zapisane mogą być przez Użytkownika wprowadzane do innych Aplikacji do których Użytkownik ma prawo dostępu. Z zastrzeżeniem ust. 6, są one wówczas ładowane do pamięci operacyjnej serwera, a po zakończeniu sesji korzystania z Aplikacji są z niej automatycznie usuwane.
 6. Dane Zapisane mogą być przez Użytkownika wprowadzane do innych Aplikacji, do których dany Użytkownik ma prawo dostępu, a następnie zapisywane w formie plików w formacie PDF. Pliki te nie są zapisywane w ramach Systemu lub Aplikacjach, lecz winny być przez Użytkownika utrwalone poza Systemem oraz Aplikacjami.

Zmiana danych

 1. Użytkownik może w każdym czasie aktualizować swoje dane osobowe lub inne informacje wprowadzone do Systemu lub Aplikacji poprzez skorzystanie z opcji edycji swojego Konta.
 2. Brak aktualizacji danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych do Systemu lub Aplikacji przez Użytkownika może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Systemu lub Aplikacji, a nawet całkowicie uniemożliwić mu dostęp do Systemu lub Aplikacji.
 3. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność względem QLS Systems oraz osób trzecich za szkodę spowodowaną brakiem aktualizacji danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przezeń do Systemu lub Aplikacji.
 4. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od QLS Systems informacje na temat przetwarzanych przez QLS Systems danych osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Retencja danych

 1. Dane, w tym dane osobowe klientów Użytkownika gromadzone i przetwarzane przez Użytkowników w Systemie QLS podlegają automatycznej retencji.
 2. Automatyczną retencją objęte są wszystkie dane gromadzone i przetwarzane przez Użytkownika w Aplikacji Multiwniosek oraz dane gromadzone i przetwarzane w postaci załączanych plików w systemie do zarządzania klientami („CRM”) w sekcji „pliki klienta”.
 3. Automatycznej retencji danych nie podlegają dane osobowe klienta Użytkownika wprowadzone bezpośrednio w CRM w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, telefon, e-mail, PESEL.
 4. O automatycznej retencji danych decyduje wyłącznie Użytkownik poprzez zaniechanie czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych.
 5. Automatycznej retencji podlegają wskazane w punkcie 2 dane klientów Użytkownika, wobec których Użytkownik nie podjął żadnej aktywności w Aplikacjach oraz systemie do zarządzania klientami (CRM) przez okres 90 dni.

Postanowienia końcowe

QLS Systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

* Ze zmianami z 16.05.2013, 21.06.2013, 20.11.2013, 9.12.2013, 24.03.2015, 04.09.2015, 21.06.2016, 27.04.2017, 14.05.2018, 17.07.2018 i 16.04.2024.